Общи условия за ползване на snb.bg

Общи положения

 1. Настоящите Общи условия преставляват договор за предоставяне на интернет сайтa snb.bg, както и всички негови поддомейни (САЙТОВЕТЕ), за информационни цели и/или извършване на дистанционна търговия от СТАР НЕЙЛЗ – БЪЛГАРИЯ ООД (ЕИК 825197093), наричанo по-долу ФИРМАТА, на потенциални купувачи-потребители, и уреждат правата и задълженията на фирмата и потребителите на тези интернет сайтове, собственост на Стар Нейлз – България ООД.
 2. Страни по настоящия договор са Стар Нейлз – България ООД (ЕИК 825197093) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайтовете, управлявани от и собственост на фирмата.
 3. Всеки потребител декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване, и всяко негово активно действие или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Условия за ползване.
  1. Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна препратка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайтовете на фирмата.
  2. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

Предмет на договора

 1. Стар Нейлз – България ООД предоставя за ползване на потребителите информационен портал и платформа за онлайн търговия чрез интернет сайта snb.bg и негови поддомейни, собственост на и управлявани от Стар Нейлз – България ООД, при условията на договор за сделки от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на настоящия договор.
 2. Договорът за сделка от разстояние, е различен от настоящите Общи условия, като при извършване на електроно изявление за сключване на договор за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите Общи условия за използване, така и със съдържанието на договора за сделка от разстояние, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.
 3. Стар Нейлз – България ООД не носи отговорност при следните случаи:
 • За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
 • Ако потребителят забрави да излезе от профила си или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне профилът му да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
 • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайтовете на Стар Нейлз – България ООД, независещи от екипа на същите.
 1. Информационните ресурси на сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“.

Данни за фирмата

Съгласно закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите, по-долу са посочени данните за Фирмата и надзорните органи:

 1. Наименование: Стар Нейлз – България ООД
 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив, ул. Дамян Балабанов 2
 3. Адрес за кореспонденция: 4006 Пловдив, ул. Дамян Балабанов 2, п.к. 2. Тел. 0885 966 317
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 825197093

Надзорни органи:

 • Комисия за защита на личните данни – Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg
 • Комисия за защита на потребителите – Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg

Защита на лични данни

 1. Стар Нейлз – България ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала известна по повод регистрацията или сключването на Договор за сделка от разстояние – предмет на настоящите Общи условия и при предходно или последващо обслужване на потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 2. В регистрационния формуляр, попълван от потребителя при регистрацията, Стар Нейлз – България ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения от фирмата ред.
 3. Стар Нейлз – България ООД събира и използва информацията за потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и Политиката за защита на лични данни на потребителите. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Стар Нейлз – България ООД.
 4. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на стоки, сключван от разстояние.
 5. С приемането на настоящите Общи условия за ползване, потребителят се съгласява част от събраните лични данни да бъдат предоставяни на трети страни, с които Стар Нейлз – България ООД е в договорни отношения, свързани с изпълнението на доставка на поръчаните стоки и услуги от електронния магазин на Стар Нейлз – България OOД.
 6. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в настоящия уебсайт, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили, качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от Стар Нейлз – България ООД за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в настоящия уебсайт (харесвани продукти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) винаги могат да бъдат използвани от Стар Нейлз – България ООД за целите на директния маркетинг.

Регистрация

 1. Регистрацията на потребители в настоящия сайт е доброволна, безплатна и свободна.
 2. Въпреки че за сключването на договор за сделка от разстояние не е необходима предварителна регистрация, Стар Нейлз – България ООД насърчава създаването на такава.
 3. При регистрация в уебсайта на Стар Нейлз – България ООД, потребителят дава съгласието си да му бъде създаден потребителски профил, който съдържа всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта.
 4. Регистрираните потребители се идентифицират пред системата чрез своите имейл и парола. Допълнително всеки регистриран потребител посочва в потребителския си профил адрес за доставка и телефон за контакти.
 5. Потребителят декларира, че посочените от него данни в процеса на регистрация са верни, точни, актуални и пълни, в обема, изискват за регистрация от сайта.

Отказ от отговорност

 1. Стар Нейлз – България ООД не поема отговорност за неправилно съхранение на продуктите или неправилно изпълнени инструкции за приложение и употреба на стоките, закупени от фирмата.
 2. Стар Нейлз – България ООД не поема отговорност за неправилна употреба на продукт, закупен от фирмата и последвалите претенции, загуби, повреди или щети.

Поръчки и доставка на стоки от сайта

 1. Дставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриерска фирма, с която Стар Нейлз – България е в договорни отношения: Speedy и Same Day.
 2. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България.
 3. Стар Нейлз – България ООД има възможност да изпълнява поръчки и извън територията на Република България. В тези случаи клиентът заплаща авансово по банкова сметка на Стар Нейлз – България ООД стойността на поръчаните артикули, както и транспорта на поръчаната стока до посочения от него адрес.
 4. Направените поръчки на стойност над 60,00 лева се доставят безплатно на територията на Република България единствено от куриерските фирми Same Day и Спиди.
 5. За поръчките на стойност под 60,00 лева се заплаща фиксирана такса за куриерска услуга.
 6. Поръчките, приети преди 14:00 часа на обяд в работни дни, се доставят в рамките на 2 работни дни *
 7. Поръчките, приети след 14:00 часа на обяд в работни дни, се доставят в рамките на 3 работни дни *
 8. Поръчките от почивни и празнични дни се обработват на първия работен ден и се предават на куриер за доставка.
 • Стар Нейлз – България полага всички усилия да спазва сроковете за доставка, но въпреки това не може да гарантира изпълнението, ако са повлияни от причини извън контрола на фирмата.

Заплащане на поръчки

 1. При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги, потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на Стар Нейлз – България ООД или на негов представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, както и разходите за доставка (ако е приложимо), съгласно потвърдената поръчка.
 2. При заплащане по банков път, потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на Стар Нейлз – България ООД, посочена във фактурата и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, Стар Нейлз – България подготвя за изпращане и изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.
 3. При плащане чрез виртуален ПОС терминал, потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал и едва след като трансакцията на плащането бъде потвърдена, Стар Нейлз – България ООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

Отказ от поръчка

 1. Всеки потребител има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

Цветове

 1. Стар Нейлз – България полага усилия предлаганите цветове на продуктите да са представени възможно най-точно и вярно. Въпреки това е възможно цветовете, които се показват, да са различни – те зависят от цветовото калибриране и отклонение на монитора или дисплея, на който се показват. Стар Нейлз – България не може да носи отговорност и да гарантира, че показваните цветове са достатъчно реални.

Цени и Наличности

 1. Всички посочени в настоящия сайт цени са в Български лева и с включен ДДС. В случай, че артикул има няколко модификации, на страницата ѝ са посочени цените за всяка от модификациите (цвят, обем, количество). Стар Нейлз – България ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и потребителите се считат за информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи потребителите ще бъдат уведомени, когато е извършена поръчка в онлайн магазина преди доставката им, за неактуализирана информация на сайта, свързана с поръчаните артикули. Част от информацията, публикувана в настиящия уебсайт е възможно да се отнася до артикули, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента на поръчка.
 2. На всяка страница на артикул, включен в настоящия уебсайт и/или електронен магазин към него, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на артикула и допълнителна информация, целяща подпомагане извършването на информиран избор от потребителите при поръчване на артикула. Стар Нейлз – България ООД не носи никаква отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 3. Стар Нейлз – България ООД запазва правото да променя цените, посочени в настоящия уебсайт по свое усмотрение по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително за това потребителите. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Стар Нейлз – България има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
 4. Системата на онлайн магазина отразява наличности на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени. При всички случаи, оператор на Стар Нейлз – България ООД потвърждава възможността или невъзможността за доставка на заявените артикули.

Техническа консултация

 1. Стар Нейлз – България работи в близко сътрудничество със своите клиенти. Клиентите на фирмата могат да разчитат на фирмата за съвет или консултация за правилно използване на всеки продукт, предлаган на настоящия сайт и неговото приложение за постигане на оптимални резултати.

Гаранция на стоката

 1. Стар Нейлз – България ООД осигурява стандартна гаранция за качество и надеждност.
 2. Гаранционният срок на електроуредите е 24 месеца от датата на продажбата за физически лица и 12 месеца за юридически лица освен в случаите, когато е договорено друго.
 3. С всяка доставка на артикули, подлежащи на гаранционно обслужване, Стар Нейлз – България ООД издава и предоставя на клиента гаранционна карта с попълнени данни за артикула, гаранционните срокове и условия.
 4. Гаранцията е валидна при представяне на търговски документ, удостоверяващ покупката – касова бележка или фактура, придружен от гаранционната карта на стоката и оригиналната опаковка със стикер и сериен номер, който го идентифицира.
 5. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция в случаите, когато:
  1. гаранционната карта е повредена или изгубена;
  2. е налице доказан опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Стар Нейлз – България ООД лице или сервизен център;
  3. са на лице повреди, причинени от неправилна експлоатация; В такива случаи Стар Нейлз – България може, но не се задължава, да предложи ремонт на артикула за сметка на потребителя;
  4. е нарушена физическата цялост на продукта; В такива случаи Стар Нейлз – България може, но не се задължава, да предложи ремонт на артикула за сметка на потребителя;
  5. в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта; В такива случаи Стар Нейлз – България може, но не се задължава, да предложи ремонт на артикула за сметка на потребителя;
  6. Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

Цени

 1. Всички продукти в настоящия сайт са с посочени цени в Български лева и с включен 20% Данък Добавена Стойност (ДДС).
 2. Плащанията в брой се извършват:
  1. на място в офисите на Стар Нейлз – България;
  2. с наложен платеж при получаване на пратката;
  3. чрез разплащателната система на Epay;
  4. чрез разплащателната система на PayPal;
  5. чрез разплащателната система на myPOS;
 3. Поръчките с плащане по банков път се изпълняват и изпращат при получаване на 100% плащане по тях.
 4. Всички покупки от нерегистрирани по ЗДДС се изпълняват с цени с включен ДДС.

Отстъпки и специални оферти

 1. Специалните оферти и промоции в настоящия сайт са само за поръчки онлайн и не могат да се комбинират с други отстъпки, валидни по същото време.
 2. Стар Нейлз – България може да предлага количествени отстъпки за някои продукти или продуктови групи. Тези отстъпки не се начисляват при онлайн заявка, но ако са налични, те се приспадат от сумата на заявката и уточнени след обаждане от оператор на фирмата.

Авторски права, сродни права и ограничения, свързани с тях

 1. Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на настоящия сайт за лични нужди, с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на Стар Нейлз – България ООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на настоящия сайт. Забранява се изрично материалите, публикувани на настоящия уебсайт да да бъдат копирани и/или публично разпространявани с каквато и да било цел от потребителите.
 2. Стар Нейлз – България ООД запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на настоящия уебсайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията.
 3. За удобство на потребителите, на настоящия сайт е възможно да се съдържат препратки към други сайтове, собственост на трети лица. При употреба на такава препратка, потребителите не използват услуга, предоставена от Стар Нейлз – България и по отношение на използването на препратката извън сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.
 4. Стар Нейлз – България ООД не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от потребителите.

Спорове и жалби

 1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към служител на фирмата на посочения за кореспонденция адрес.
 2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Допълнителни условия

 1. Стар Нейлз – България ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя. Всяко използване на настоящия сайт е изричното съгласие на потребителя с направените промени.
 2. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Контакти

 • 4006 Пловдив
 • ул. Дамян Балабанов 2
 • тел. 032/622 968
 • office@starnails.bg
 • Национален телефон: 07001 9899

Последно обновяване: 11 март 2022